HomeO firměSlužbyLegislativaReferenceKontakty
Navrhování vozovek

LEGISLATIVA

SEZNAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

České technické normy

 • ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
 • ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic
 • ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací
 • ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
 • ČSN EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
 • ČSN EN 13242+A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
 • ČSN EN 12620+A1 - Kamenivo do betonu

 • ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy
                 – Část 1: Provádění a kontrola shody
 • ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály
                 – Část 1: Asfaltový beton
 • ČSN EN 13108-2 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály
                 – Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy
 • ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály
                 – Část 5: Asfaltový koberec mastixový
 • ČSN EN 13108-6 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály
                 – Část 6: Litý asfalt
 • ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály
                 – Část 7: Asfaltový koberec drenážní
 • ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály
                 – Část 8: R-materiál
 • ČSN EN 13108-20 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály
                 – Část 20: Zkoušky typu
 • ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály
                 – Část 21: Řízení výroby u výrobce

 • ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek. Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy
                 – Část 1: Provádění a kontrola shody
 • ČSN 73 6124-2 Stavba vozovek. Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy
                 – Část 2: Mezerovitý beton
 • ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace
                 – Část 1: Směsi stmelené cementem
 • ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace
                 – Část 2: Směsi stmelené struskou
 • ČSN EN 14227-3 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace
                 – Část 3: Směsi stmelené popílkem
 • ČSN EN 14227-4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace
                 – Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy
 • ČSN EN 14227-5 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace
                 – Část 5: Směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy
 • ČSN EN 14227-10 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace
                 – Část 10: Zeminy upravené cementem
 • ČSN EN 14227-11 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace
                 – Část 11: Zeminy upravené vápnem
 • ČSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace
                 – Část 12: Zeminy upravené strusku
 • ČSN EN 14227-13 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace
                 – Část 13: Zeminy upravené hydraulickými silničními pojivy
 • ČSN EN 14227-14 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace
                 – Část 14: Zeminy upravené popílkem

 • ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
                 - Část 1: Provádění a kontrola shody
 • ČSN EN 13285 Nestmelené směsi - Specifikace
 • ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
                 - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku
 • ČSN 73 6127-1 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
                 – Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou
 • ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
                 – Část 2: Penetrační makadam
 • ČSN 73 6127-3 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
                 – Část 3: Asfaltocementový beton
 • ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
                 – Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí

 • ČSN 73 6129 Stavba vozovek - Postřikové technologie
 • ČSN 73 6130 Stavba vozovek - Kalové vrstvy
 • ČSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců.

 • ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek – Cementobetonové kryty
                 – Část 1: Provádění a kontrola shody
 • ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály
 • ČSN EN 13877-2 Cementobetonové kryty – Část 2: Funkční požadavky
 • ČSN EN 13877-3 Cementobetonové kryty – Část 3: Specifikace pro kluzné trny

 • TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek (2010)
 • TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
 • TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (2010)
 • Vzorové listy staveb pozemních komunikací


DŮLEŽITÉ POJMY

VÝBĚR ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK

Dopravní zatížení

Je zatížení přejezdy vozidel. Vyjadřuje se celkovým počtem přejezdů návrhové nápravy v nejvíce zatíženém jízdním pruhu za návrhové období.

Těžké nákladní vozidlo (TNV)

Je pojem, vytvořený z praktických důvodů pro lepší představivost, který tvoří jakýsi mezistupeň mezi počtem přejezdů skutečných vozidel a počtem přejezdů návrhové nápravy za dané období. Parametry TNV nikde nejsou definovány a ve svém důsledku zavedení TNV k objektivitě stanovení dopravního zatížení příliš nepřispívá.

Únosnost podloží

Je schopnost podloží přenášet zatížení od vozovky. Základní charakteristikou únosnosti podloží je modul pružnosti. Jeho přímé měření je však velmi komplikované a pro jeho určení se používají nepřímé metody odvozené z kalifornského poměru únosnosti CBR nebo zatřídění zemin podloží podle klasifikace.

Návrhová úroveň porušení

Je předpokládaný vývoj porušování vozovky, vyjádřený přípustným množstvím výskytu konstrukčních poruch na konci návrhového období (značí se D0, D1 a D2). Jinak řečeno se jedná o zavedení tří různých stupňů spolehlivosti návrhu vozovky se zohledněním skutečnosti, že u komunikací nižšího dopravního významu je možno po čase připustit riziko tvorby některých typů poruch.